Vrachtauto Rentex

Milieu

Rentex is gecertificeerd volgens het milieu-managementsysteem NEN-ISO 14001:2015 voor al haar productieprocessen. Wij participeren aan de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MJA-3) en verplichten ons tot het behalen van energiereductiedoelstellingen. De doelstellingen zijn vertaald in een duurzaamheidsplan. Duurzaamheidsoverwegingen zijn een vast onderdeel van de besluitvormingsprocessen en de planning van de activiteiten van onze organisatie. Wij sturen op de volgende milieu KPI’s:

 • Energie, gas en elektra verbruik per kg wasgoed.
 • Waterverbruik per kg wasgoed.
 • Beladingsgraad en effectiviteit van transport.
 • Aantal milieucalamiteiten.
 • Non-conformaties in de compliance audit.

Wij kunnen stellen dat in de wasserij van Rentex, het gebruik van energie, water en grondstoffen lager is dan bij wassen in eigen beheer. Daarnaast is bij de keuze voor machines het energieverbruik een belangrijk criterium. 

 

Green deal

Rentex is deelnemer in de Green Deal Textielverzorgingsbedrijven. Hierin staat vastgelegd dat er in de komende drie jaar 35% energie bespaard of verduurzaamd gaat worden. De sector textielverzorging heeft voor de komende drie jaar een aantal projecten gedefinieerd, onder andere:

 • De toepassing van vijftien zonnecollectoren en/of zon- PV-systemen.
 • Hygiëne en de rol van industriële reiniging. Doel is om binnen drie jaar tot een certificatiesysteem te komen voor de hygiëne-eisen bij wasprocessen op lage temperaturen.
 • WarmteKrachtKoppeling-systemen (WKK) en systemen voor water-recycling.
 • De start van twee pilotprojecten met distributie van elektrische bedrijfswagens.
 • Vijf bedrijven zullen zich inspannen om good housekeeping-maatregelen toe te passen.

 

Energiereductie  

Voor de textielverzorging is energie-efficiency een route naar duurzame winst. Wij streven ernaar zoveel mogelijk vormen van duurzame energie in te zetten. Rentex investeert al jaren aanzienlijk in duurzaamheid. Wij zijn actief met verschillende projecten zoals de inzet van restwarmte om de temperatuur van het bedrijfswater te verhogen. Ook realiseerde Rentex een enorme reductie in het gasverbruik door optimalisaties van de droogprocessen en het vervangen van de lagedruk ontwateringspersen. Daarnaast is de traditionele verlichting vervangen door led en licht en, waar mogelijk, is de verlichting voorzien van sensoren. Ook heeft Rentex, door het verhogen van het rendement waterzuivering, een lagere overstort naar het riool en hierdoor een aanzienlijke reductie gerealiseerd in afvalstromen. De ontwikkelingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid zijn niet onopgemerkt gebleven. Rentex is in 2016 namelijk genomineerd voor de FTN Energieprijs (Federatie Textielbeheer Nederland).

 

Afval en recycling

Rentex hanteert in haar organisatie en voor haar medewerkers milieuvoorschriften waarin vermeld staat dat ter bescherming van het milieu zo zuinig mogelijk wordt omgegaan met water, energie, materialen, stoffen en chemicaliën. Dit betekent dat binnen de organisatie het afval gescheiden wordt ingezameld en ter recycling aangeboden wordt.

 

Transport

Rentex beschikt over een vervoerplan waarin de onderwerpen zoals kosten en baten, efficiënte planning, milieueffecten en maatregelen beschreven staan. Op basis hiervan optimaliseren wij op continue basis de logistieke bewegingen die gericht zijn op:

 • Beperken en voorkomen luchtvervoer (betere beladingsgraad).
 • Samenvoegen van ritten en leveringen.
 • Minimaliseren naleveringen en optimaliseren gebruik van de vrachtwagens.

 

Wij maken gebruik van een fijnmazig distributienetwerk en het transportmanagementsysteem is ingericht met efficiënte transportroutes. Daarbij investeren wij in nieuwe technieken die een bijdrage leveren aan duurzaam transport. De zuinige vrachtwagens van Rentex voldoen aan de gestelde wettelijke milieueisen, geluidsnormeringen en de EU-normen voor vrachtwagens. Om groener te rijden zijn de vrachtwagens voorzien van het systeem GPS-buddy. Met dit systeem zijn onze vrachtwagens door track & trace realtime te volgen en communiceren wij veilig met onze werknemers die onderweg zijn. Ook worden onze vrachtwagens, die gebruik maken van diesel, bijgevoegd met AD blue om de vrachtwagens schoner te laten rijden. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, zijn elektronische begrenzers aangebracht op al onze vrachtwagens en bieden wij de chauffeurs bij indiensttreding een cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aan.

 

Duurzame dienstkleding

Ook op het gebied van duurzame dienstkleding kijken wij naar de toekomst. Wij hebben samen met een aantal ziekenhuizen en kledingleveranciers een pakket met duurzame bedrijfskleding ontwikkeld die wordt getest op kwaliteit, draagcomfort, levensduur en wasbehandeling. De kledingsector behoort tot een van de grootste industrieën in de wereld, die veel invloed heeft op het milieu. Rentex heeft een duurzaam beleid en MVO doorgevoerd in haar bedrijfsprocessen. Wij gaan hier een stap in verder door samen met onze klanten en kledingleveranciers de mogelijkheden te onderzoeken naar kwalitatief duurzame bedrijfskleding.